اردوي علمي تخصصي اصفهان (آبان 1391)

1)تعداد نفرات 36 نفر از شيعه پژوهان مركز
2)مدت اردو سه روز مي باشد.
3)ساعت و تاريخ حركت: روز چهار شنبه 10/8/1391 ساعت 23 وبرگشت: شنبه 13/8/ 1391
4)محل اسكان: مركز مديريت تخصصي حوزه علميه اصفهان – يك ماه قبل‌هماهنگ گردد.