زمان برگزاری مصاحبه علمی سطح 4

به همت معاونت محترم آموزش مرکز مصاحبه علمی پذیرفته شدگان مرحله اول سطح 4 برگزار می گردد.

از بین راه یافتگان مرحله اول (آزمون کتبی سطح4) که نتیجه آن در تاریخ 29/5/97 با پذیرش 21 نفر اعلام گردیده  است در تاریخ 5/6/97 و 6/6/97 مصاحبه علمی برگزار نماید.

مواد مصاحبه علمی همان مواد آزمون کتبی است و تقریبا یک سوم مصاحبه شوندگان که کسب امتیاز لازم نماید.

در نهایت پذیرفته می شوند و نهایتا از اواسط شهریورماه سال تحصیلی 98-97 تحصیل خود را آغاز می نمایند.