بازدید از نمایشگاه کتاب

بازدید اعضای هسته علمی مرکز از نمایشگاه دستاوردهای علمی واحدهای پژوهشی حوزه (مشکات 5)_ 2
28 آذرماه1397