برگزاری جلسه هسته پژوهشی فرهنگی مرکز

🔹در این جلسه پیش نویس اساسنامه هسته پژوهشی فرهنگی مرکز که توسط حجج اسلام والمسلمین آقایان ابراهیم زاده و منصوری تهیه گردیده بود، مورد بحث و بررسی همه اعضای هسته مرکز قرار گرفت و پس از بررسی های گسترده در این رابطه، به تأیید حاضران رسید و مقرر گردید دبیر اجرایی هسته، اساسنامه مذکور را جهت تأیید نهایی به مدیر و معاون پژوهشی فرهنگی مرکز تقدیم نماید.

🔸حاضران: حجج اسلام والمسلمین ابراهیم زاده، توکلی، خلیفه، سهرابی پور، ضمیری، منصوری و آقای سید جمال حسینی کهساری