جلسه هسته علمی پژوهشی

در ابتدای این برنامه جناب آقای حسینی کوهساری، مشاور معاونت پژوهشی فرهنگی مرکز از حضور اعضا و دبیر اجرایی هسته علمی تشکر کردند و با اشاره به قیام 19 دی مردم قم، این روز را گرامی داشتند.

در ادامه طرح هریک از اعضای محترم هسته نسبت به فعالیت های واگذار شده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه بعدی، پیش نویس اساسنامه و آیین نامه هسته علمی توسط اعضای محترم تهیه و نهایی سازی گردد.

حاضران:
حجج اسلام والمسلمین آقایان ابراهیم زاده، توکلی، خلیفه، سهرابی پور، ضمیری، منصوری و آقایان سیدابراهیم حسینی کوهساری و سیدجمال حسینی