طول دوره

برای کاهش حجم دروس و فراغت وقت برای شرکت در دروس خارج فقه و اصول، این رشته در دو مقطع سطح 3 (کارشناسی ارشد) وسطح4 (دکتری) اجرا می گردد که هر مقطع با احتساب مدت زمان پایان نامه، تقریبا 4 تا 5 سال خواهد بود.