1.    انتخاب کتب مورد نیاز برای کتابخانه و خرید آنها.
 (با راهنمایی و ارتباط مدیریت، اساتید، مراکزمشابه، شیعه پژوهان، منابع سرفصلها، اعضای انجمن، پژوهش حوزه و...).
2.    ایجاد ارتباط  با انتشاراتی ها و کتابفروشی های مناسب جهت تسهیل در تهیه کتب و تخفیف های مناسب.
3.    ثبت سریع کتب خریداری شده به صورت دستی و نرم افزاری و کدگذاری و برچسب زدن آنها.
** با توجه به بارگذاری اطلاعات در نرم افزارجدید و پاک شدن برخی اطلاعات از نرم افزار قدیمی، نیاز به زمان بیشتری است **

باتوجه به اهميت اساسي و مهم امر پژوهش براي تقويت بنيه ي پژوهشي وتحقيقي دانش پژوهان شيعه شناسي به موازات آموزش، تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

تحقيقات در اين مرکز به لحاظ کمي و کيفي به دو فصل تقسيم مي شود.

فصل اول:‌ تحقيق کلاسي                                                             فصل دوم: تحقيق پايان ترم