فصلنامه مطالعات شیعه شناختی شماره دوم

شماره دوم مجله مطالعات شیعه شناختی منتشر شد.

 در این شماره می خوانید:

* روش های معرفتی اهل بیت (ع) برای حفظ معارف شیعه - نویسنده: محسن حامدی

* شیعگی ناب - نویسنده: بهرام سهرابی پور

* چگونگی روبرو شدن امام رضا (ع) با فرقه اهل حدیث - نویسنده: حمید ابراهیم زاده

* ابن حزم اندلسی و پیدایش شیعه - نویسنده: ابراهیم احمدی

* افترازنندگان به شیعه در عقیده بدا و مدافعان این عقیده - نویسنده: ولی کوهی