برگزاری جلسه اول کلاس زبان چینی

جلسه اول کلاس آموزش زبان چینی 

روز چهارشنبه ۲۲ فروردین 

ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار می گردد. 

حضور برای تمامی شیعه پژوهان آزاد می باشد.

 مرکز تخصصی شیعه شناسی