جلسه اول کلاس آموزش زبان چینی 

روز چهارشنبه ۲۲ فروردین 

ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار می گردد. 

حضور برای تمامی شیعه پژوهان آزاد می باشد.

 مرکز تخصصی شیعه شناسی