زندگی نامه ابن ابی عقیل عمانی

زندگی نامه ابن ابی عقیل عمانی 

تهیه و تنظیم: روح الدین مهدوی خواه

تذکر: مقاله حاضر تلفیقی از مقالات مختلف اینترنتی است.

لقب:

معروف در ضبط لقب و شهرت ایشان «عمانی» است. به ضم عین و تخفیف میم، «عمانی» منسوب به «عمان» کشور معروف است. اما صاحب ریاض آن را با تشدید میم (عمّانی) ذکر کرده و این ضبط را به مشهور نسبت داده است. صاحب اعیان الشیعه این انتساب را بعید می داند؛ زیرا هیچ یک از علما آن را با تشدید ضبط نکرده اند.

نام و کنیه:

نام این فقیه «حسن بن علی بن ابی عقیل عمانی حذاء» و کنیه او «ابومحمد» است. نیز گفته اند: نام ایشان «حسن بن عیسی بن ابن عقیل عمانی» و کنیه اش «ابو علی» است. البته این دو، نام و کنیه یک شخص است. برخی ازمحققان فن ضبط اسامی، نام و کنیه اول او را ترجیح داده اند؛ زیرا

Publish modules to the "offcanvas" position.