برگزاری جلسه حلقه معرفتی شیعه شناسی

جلسه اعضاء حلقه معرفتی شیعه شناسی در حرم مطهر پیرامون بررسی سرفصل های مباحث مربوطه برگزار شد.