بازدید اساتید و دانشجویان دانشکده عقیدتی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی

بازدید اساتید و دانشجویان دانشکده عقیدتی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی، از مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه قم