برگزاری جلسه شورای آموزش

به همت معاونت آموزش مرکز جلسه شورای آموزش در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار می شود.

🔹دستور جلسه:
1 . بررسی برنامه درسی نيمسال دوم
2 . بررسی برنامه درسی فوق برنامه