برگزاری جلسه شورای اجرایی مرکز

جلسه شورای اجرایی مرکز تخصصی شیعه شناسی با حضور حجج اسلام داعی نژاد (مدیر مرکز)، دهقانی (معاون آموزش)، صمیمی (معاون پژوهشی-فرهنگی) و آقای ارشدحسینی (معاون اداری مالی) مورخه 9 بهمن ماه 1397 در اتاق مدیریت برگزار گردید.

🔸دستور جلسه:
1_ ادامه بررسی آئین نامه هسته علمی پژوهشی؛
2_ طرح های ارائه شده از هسته علمی پژوهشی؛
3_ بررسی درختواره رشته ها.